PROJEKT UNIJNY

II ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I AUDIOWIZUALNEGO Z AKCESORIAMI I OPROGRAMOWANIEM

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. 1 – Formularz oferty

Zał. 2- umowa

Zał. 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. 4 – Oświadczenie o wykluczeniu

informacja o wyborze oferty

INFORMACJA
o unieważnieniu postępowania

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „zakup i dostawa sprzętu informatycznego i audiowizualnego z akcesoriami i oprogramowaniem do projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”” zostało unieważnione.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 5 października 2017 r. wpłynęła 1 oferta niespełniająca warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z pkt 9.5 Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 28 września 2017r. „W przypadku złożenia oferty niepodpisanej, niekompletnej, niezawierającej wszystkich wymaganych informacji, bądź niepotwierdzającej spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 6 zaproszenia, Zamawiający odrzuci ofertę – oferta nie będzie brana pod uwagę.

Dyrektor Anna Rojewska
Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ustce

Ustka, dnia 28.09.2017 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Dane Zamawiającego: Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ustce
Dokładny adres: 76-270 Ustka, ul. Piłsudskiego 2
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.przedszkole1.pl;
Adres e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: przedszkole1.ustka@wp.pl
NIP: 839-314-38-05
REGON: 221140626
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do godz. 17:00,

2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa sprzętu informatycznego i audiowizualnego z akcesoriami i oprogramowaniem do projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska””, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem do realizacji zajęć z kompetencji kluczowych i specjalistycznych.
2.2 Zakres wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę:
– 1 drukarka laserowa kolorowa
– 1 radiomagnetofon
– 1 monitor dotykowy z nakładką
– 13 tabletów z etui.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do Zaproszenia.

2.3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem nowego i fabrycznie zapakowanego sprzętu (oraz oprogramowania) do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ustce.
2.4. Dostarczony sprzęt powinien posiadać karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim oraz dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).
2.5. Minimalny wymagany okres gwarancji na dostarczony sprzęt, narzędzia i oprogramowanie wynosi 24 miesiące.
2.6. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
2.7. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
2.8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą Wspólnego słownika zamówień CPV:
30200000-1 Urządzenia komputerowe
32322000-6 Urządzenia multimedialne
38652100-1 Projektory
38653400-1 Ekrany projekcyjne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4. Zasady realizacji:
4.1. Pozostałe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.
4.2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą na podstawie pkt. 8 zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.

5. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie ustalony na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę.

6. Warunki udziału w postępowaniu:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.
6.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
6.5. Zamawiający, stosownie do dyspozycji określonej w art. 24 ust. 12 ustawy prawo zamówień publicznych, może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6.6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda od wykonawców oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania.
6.7. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy PZP, zgodne w treści z załącznikiem nr 4 do Zaproszenia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
6.8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.

7. Opis sposobu obliczenia ceny:
7.1. W Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia Wykonawca zobowiązany jest podać cenę łączną (ryczałtową) za realizację całości przedmiotu zamówienia.
7.2. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. Jeżeli wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy zamówienia rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
7.3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m. in. koszty pracy, sprzętu, wyposażenia, transportu, a także podatek VAT.
7.4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
7.5. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Opis kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
8.1. Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert:
8.1.1. cena – 80%,
8.1.2. termin – 20%.
8.2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:
8.2.1 cena (C) – ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całości przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 80. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C=Cn/Cb x 80
gdzie:
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – cena brutto badanej oferty
8.2.2 termin (T) – ocenie zostanie poddany zaproponowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty termin wykonania zamówienia o których mowa w pkt. 2 zaproszenia. Maksymalna liczba punktów – 20. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie przyznana wg poniższych zasad:
a) za termin wykonania zamówienia wynoszący powyżej 14 dni – 0 pkt.,
b) za termin wykonania zamówienia wynoszący powyżej 7 do 14 dni – 10 pkt.,
c) za termin wykonania robót wynoszący do 7 dni – 20 pkt.,

8.3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg następującego wzoru:
P = C + T
8.4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8.5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający z tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

9. Termin i sposób złożenia oferty:
9.1. W przypadku zainteresowania Państwa realizacją przedmiotowego zamówienia, proszę o złożenie swojej oferty w formie pisemnej i przesłanie jej na poniższy adres e-mail:
przedszkole1.ustka@wp.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 października 2017 r.
9.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.
9.3. Oferta musi zostać podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta niepodpisana zostanie odrzucona.
9.4. Oferta winna składać się z:
9.4.1 Formularza oferty, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1,
9.4.2 Oświadczenia, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4.
9.5. W przypadku złożenia oferty niepodpisanej, niekompletnej, niezawierającej wszystkich wymaganych informacji, bądź niepotwierdzającej spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 6 zaproszenia, Zamawiający odrzuci ofertę – oferta nie będzie brana pod uwagę.
9.6. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa.
9.7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres wskazany w pkt. 1 zaproszenia.
10. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stornie internetowej Zamawiającego www.przedszkole1.pl oraz przesłana do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.
11. Osoba upoważniona do kontaktów:
Anna Rojewska – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ustce, tel. 59 814 42 09, e-mail: przedszkole1.ustka@wp.pl

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Zał. Nr 1 do zaproszenia

………………………………………………
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ustce
76-270 Ustka, ul. Piłsudskiego 2
e-mail: przedszkole1.ustka@wp.pl

WYKONAWCA: ……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
Wielkość przedsiębiorcy – mały lub średni: …………………………………………………
województwo: …………………………………………
fax: ……………………………………………………………
adres e-mail: …………………………………………
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Odpowiadając na ogłoszone przez Miejskie Przedszkole Nr 2 „Delfinki” w Ustce zaproszenie do złożenia oferty o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „zakup i dostawę sprzętu informatycznego i audiowizualnego z akcesoriami i oprogramowaniem do projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”” przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty przedmiotowego postępowania.

OFERUJEMY
1) wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę łączną:
cena netto: ……………………………… zł + podatek VAT, tj. …………………… zł
brutto (z podatkiem VAT)………………………………… zł
(słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………),
według poniższego zestawienia”
L.p. Rodzaj produktu Cena jednostkowa zł (netto) Cena jednostkowa zł (brutto) Ilość (szt.) Koszt netto zł Koszt brutto zł
1. drukarka laserowa kolorowa 1
2. radiomagnetofon 1
3. monitor dotykowy z nakładką 1
4. tablet z etui 13
Razem

2) oferujemy termin wykonania przedmiotu zamówienia o którym mowa w pkt 2 Zaproszenia wynoszący do … dni.
OŚWIADCZAMY, ŻE:
1. Zapoznaliśmy się z zakresem i warunkami zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty.
3. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w zaproszeniu, w wymaganym terminie.
4. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.
5. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu.
7. Akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do zaproszenia
8. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest/są: …………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………, co wynika ze stosownych dokumentów.
9. Zakres usług przewidziany do zlecenia podwykonawcom :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Nazwa i adres podwykonawców – wskazać w przypadku podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 2, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. W przypadku utajnienia informacji zawartych w ofercie należy poniżej wykazać, że utajnione informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Oświadczam, iż wybór naszej oferty będzie prowadził/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
W przypadku treści pozytywnej proszę wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Treść pozytywna będzie powodowała obowiązek doliczenia przez Zamawiającego do ceny oferty Wykonawcy podatku od towarów i usług.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………

……………………… dnia …………………………… ……………………………………………………
(miejscowość) (podpis i pieczątka uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

Zał. Nr 2 do zaproszenia
WZÓR
UMOWA NR …/2017

zawarta w dniu ………………………. 2017 r. pomiędzy Miejskim Przedszkolem Nr 1, z siedzibą w Ustce, przy ul. Piłsudskiego 2, reprezentowaną przez:
Dyrektora – ………………………………………………
przy kontrasygnacie Głównej księgowej – ………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
Osobę upoważnioną – ………………………………………………
zwanym dalej „ Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający zleca wykonanie zamówienia następującej treści, zgodnej w treści ze złożoną przez Wykonawcę ofertą:

§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa sprzętu informatycznego i audiowizualnego z akcesoriami i oprogramowaniem do projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem do realizacji zajęć z kompetencji kluczowych i specjalistycznych.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
1) 1 drukarkę laserową kolorową (poz. 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia),
2) 1 radiomagnetofon (poz. 2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia),
3) 1 monitor dotykowy z nakładką (poz. 3 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia),
4) 13 tabletów z etui (poz. 4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia),
zgodnie z Formularzem oferty, złożonym przez Wykonawcę na etapie postępowania – zaproszenia do złożenia oferty.
3. Szczegółowy wykaz i opis techniczny sprzętu informatycznego i audiowizualnego z osprzętem i oprogramowaniem, zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty.
4. Dostarczony sprzęt oznakowany jest symbolem CE zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 806).

§ 2.
Termin realizacji umowy
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt informatyczny i audiowizualny z osprzętem i oprogramowaniem, będący przedmiotem umowy, w terminie: ……………. dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
§ 3.
Osoby odpowiedzialne za realizację
Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu umowy jest:
1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………………………………………………………….,
2) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………….

§ 4.
Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto w wysokości …………………………. zł + podatek VAT …..% tj. …………………….. zł, brutto: ……………………….. zł
(słownie brutto: ………………………………………………………………………………. zł),
zgodne z Formularzem oferty Wykonawcy złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuję cenę sprzętu informatycznego i audiowizualnego z osprzętem i oprogramowaniem, koszty ich dostarczenia do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ustce oraz wszelkie inne koszty związane z należytą realizacją przedmiotu umowy, a także podatek VAT.
3. Podstawę wystawienia faktury stanowi pisemne potwierdzenie przyjęcia przedmiotu umowy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, zgodnie z § 5 ust. 3 umowy.
4. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania faktury korygującej.
5. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, płatnych w terminie 30 dni od otrzymania faktury VAT, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.
6. Za moment dokonania zapłaty uważa się moment obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Faktury będą obowiązkowo zawierały dane Nabywcy i Odbiorcy (Płatnika).
8. Nabywcą usługi jest: Gmina Miasto Ustka, 76-270 Ustka, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 3, NIP: 839 – 002 – 36 – 21.
Płatnikiem faktury będzie: Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ustce, 76 – 270 Ustka, ul. Piłsudskiego 2.
9. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, z przyczyn niezależnych (brak środków dotacji na finansowanie Projektu), Wykonawca odstępuje od naliczenia odsetek ustawowych.

§ 5.
Sposób i miejsce realizacji dostawy
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru będącego przedmiotem umowy do: Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ustce, 76 – 270 Ustka, ul. Piłsudskiego 2,
zgodnie z ilościami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy, na własny koszt, w terminie określonym w § 2.
2. O terminie dostawy towaru Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem.
3. Odbioru jakościowego i ilościowego przedmiotu umowy dokonają przedstawiciele stron w siedzibie Zamawiającego. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia przedmiotu umowy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, o którym mowa w § 3 pkt. 1, dokonującego odbioru dostawy po sprawdzeniu ilości, asortymentu i jakości dostarczonego sprzętu wraz z osprzętem i oprogramowaniem.
4. Jeżeli w toku czynności odbiorczych stwierdzone zostanie, że dostarczony towar jest odmienny od określonego w § 1 ust. 2 i 3 umowy, niezgodny z ofertą Wykonawcy złożoną na etapie postępowania, niezupełny lub posiada wady uniemożliwiające jego prawidłowe użytkowanie – Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy jego przyjęcia.
5. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data odbioru bez wad.

§ 6.
Gwarancja
1. Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji jakości na dostarczony sprzęt z osprzętem i oprogramowaniem.
2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 obejmuje cały przedmiot dostawy i liczy się od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag i wad.
3. Do każdego sprzętu będącego towarem zostanie wystawiona karta gwarancyjna.
4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadach towaru natychmiast po ich wystąpieniu telefonicznie, faksem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązuje do nieodpłatnego usunięcia usterek (wad) bądź wymiany wadliwego towaru na nowy w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia o wadach. W uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, termin naprawy może ulec wydłużeniu.
5. W przypadku gdy będzie istniała konieczność wysyłki uszkodzonego sprzętu w celu realizacji świadczeń gwarancyjnych, Zamawiający prześle wadliwe urządzenie firmą kurierską na koszt Wykonawcy.
6. Poza gwarancją Wykonawca, przez okres trzech lat od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag i wad, udziela rękojmi na zasadach okręconych w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
7. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z zobowiązania określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający może dokonać usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7.
Zwłoka i kary umowne
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2 umowy;
2) w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji uprawnień z gwarancji lub rękojmi w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 4;
3) w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar.
4. Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia świadczenia usług, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.
5. Kary, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
6. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, jednakże kara ta nie może być wyższa od poniesionej przez Wykonawcę szkody. Kara umowna wskazana w zdaniu pierwszym nie dotyczy sytuacji określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sytuacji określonej w § 8 ust. 1 i 2 umowy.

§ 8.
Odstąpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 3 umowy w sytuacji, gdy:
1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z Zaproszeniem do złożenia oferty,
2) Wykonawca dostarcza towar niezgodny ze Szczegółowym opisem przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy;
3) Wykonawca w jakikolwiek inny sposób naruszy postanowienia niniejszej umowy.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio Wykonawcy.

§ 9.
Rozwiązywanie sporów
Spory między stronami mogące zaistnieć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 10.
Postanowienia końcowe
1. Umowa została zawarta na czas określony w § 2 i wygasa z chwilą zrealizowania przedmiotu umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zmiany umowy muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę i tylko wówczas takie zmiany stają się integralną częścią umowy.
4. Czynności następcze określone w art. 77 § 2 kodeksu cywilnego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności lub nieskuteczności.
5. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy.
6. Umowę sporządzono w języku polskim w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:
1. Formularz oferty złożony przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Zał. Nr 3 do zaproszenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i audiowizualnego z akcesoriami i oprogramowaniem do projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska””, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – umowa Nr RPPM.03.01.00-22-0146/16.

Do zakupu sprzętu z poniższej specyfikacji wymienionego w Załączniku nr 8 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług Dostawca jest zobowiązany zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0%, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Zamawiający wymaga aby w przypadku, gdy w specyfikacji sprzęt zamawiany jest w komplecie z akcesoriami, zostały one zafakturowane w odrębnych pozycjach.

L.p. Rodzaj sprzętu, wymagane parametry Jednostka Ilość
1. Drukarka laserowa kolorowa
Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne:
a) przeznaczenie do druku mono/kolor: tekst i grafika
b) szybkość procesora: min. 400 MHz; max. 800 MHz
c) miesięczne obciążenie: min. 30000 stron
d) rozdzielczość druku mono: 1200×2400 dpi
e) rozdzielczość druku kolor: 1200×2400 dpi
f) szybkość druku mono: min. 18 stron A4/min.
g) szybkość druku kolor: min. 18 stron A4/min. sztuka 1
2. Radiomagnetofon
Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne:
a) standardy odtwarzania min. Audio CD, CD-R/RW, MP3-CD
b) port USB
b) radio cyfrowe z syntezą PLL, AM/FM
c) dźwięk stereo
d) liczba głośników: 2 z systemem mega bass
e) magnetofon: 1 kieszeń
f) zasilanie: bateria/sieć
g) moc: min. 3 W sztuka 1
3. Monitor dotykowy z nakładką
Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne:
a) rodzaj panelu: A-MVA z podświetleniem LED Edge-lit
b) użyteczna powierzchnia [cale/cm]: 930 x 523
c) Wielkość ekranu [cale/cm]: min. 42 / 106.68
d) jasność obrazu: [cd/m²] 360
e) kontrast: min. 1200:1
f) kąty widzenia [°]: min. 176 poziomo / 176 pionowo
g) czas reakcji [ms]: max. 12
h) częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: 60
k) rozdzielczość natywna: 1920 x 1080 przy 60 Hz
l) wejścia wideo analogowe: VGA 15-pin D-sub, RCA (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) Component
ł) wejścia wideo cyfrowe: HDMI (3)
m) wejścia audio: HDMI Audio, Stereo Mini-Jack
n) kontrola: RS232C
o) wyjścia audio: SPDIF
p) mocowanie VESA [mm] min. 200 x 200 (FDMI); 4 otwory
r) nakładka do monitora 6-dotykowa
• rozmiar: 42″
• typ: INFRARED
• zasilanie: DC+5V (max. 110mA, standard 97mA)
• interface: RS-232 i USB 2.0
• rozdzielczość: 4096 x 4096
• czas reakcji: Max. 40 ms sztuka 1
4. Tablet z etui (sztywny materiał z suwakiem)
Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne:
a) moduł gsm: moduł wewnętrzny/karta SIM
b) aparat fotograficzny: tył min. 2.0 Mpix, przedni min. 5.0 Mpix
c) system operacyjny: Android min. 5.0 lub równorzędny
d) procesor: min. 64 bit, 4 rdzenie
e) pamięć wbudowana: min. 16 GB
f) pamięć RAM: min. 2 GB
g) opcja dodatkowej pamięci: karta micro SD
h) przekątna ekranu/ przekątna wyświetlacza: min. 8’’
i) rozdzielczość ekranu: min. 1200×800
j) bateria: min. Litowo-jonowa 4800 mAh, czas działania min. szacunkowo 6h
k) opcja Wi-Fi
l) moduł GPS
ł) akcesoria: etui, zasilacz, kabel USB, akcelerometr, rysik
m) obsługa standardowych przeglądarek internetowych
n) komunikacja: Bluetooth 4.0, microUSB
o) inne: wbudowany mikrofon i głośnik komplet 13

1. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy sprzętu do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ustce ul. Piłsudskiego 2.
2. Sprzęt winien być fabrycznie nowy (nie używany, nie będący ekspozycją wystawową) wyprodukowany w 2016 lub 2017 r.
3. Cały sprzęt musi posiadać kompletne okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń.
4. Do każdego dostarczonego sprzętu Wykonawca dołączy kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku polskim.

Załącznik nr 4 do Zaproszenia

ZAMAWIAJĄCY: Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ustce
76-270 Ustka, ul. Piłsudskiego 2
e-mail: przedszkole1.ustka@wp.pl

WYKONAWCA: ……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
reprezentowany przez:
……………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(dalej ustawa PZP)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „zakup i dostawa sprzętu informatycznego i audiowizualnego z akcesoriami i oprogramowaniem do projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska””, prowadzonego przez Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ustce, oświadczam co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-22 ustawy PZP.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………… ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 ustawy PZP).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

O NAS

Nasze przedszkole       

index

W centrum USTKI , niedaleko morza, za Zimowiskami

i wielkimi słupskimi blokami jest

  MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1.

Kraina dzieci ! Myślicie , że to bajka?

Nie, tu jest prawdziwe życie !!!  

   

Misja naszego przedszkola:

To właśnie tu w Miejskim Przedszkole Nr 1 bawię się i zdobywam wiedzę, a w szkole w nauce wszystkich wyprzedzę !!!

Dlaczego my ?

Do MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA Nr 1 w Ustce uczęszczają wszystkie USTECKIE DZIECI, gdzie czas pięknie leci, mile i wspaniale…

Moglibyśmy tak snuć dalej, lecz jeśli lubisz tajemnice opowiemy Ci w sekrecie jak o rozwój każdego przedszkolaka dbamy i dzień przedszkolny wypełniamy.

Dużo, dużo się bawimy… ale także się uczymy, poznajemy świat nasz wielki …i liczymy, liczymy zebrane nad morzem w Ustce muszelki.

Śpiewamy tak – że nie można piękniej, tańczymy tak jak podmuch wiatru, a gdy słońce rozsunie szare nadmorskie chmurki wtedy idziemy roześmiani bawić się w przedszkolnym ogródku.

Około południa lubimy bajki i przygody, wówczas psocimy, śmiejemy się i skaczemy. Kiedy zasypiamy PANI przychodzi i otula nas w przedszkolne kołderki. Już ten wiersz pożegnać pora więc na koniec zapraszamy na przejażdżkę bez biletu z nami PRZEDSZKOLAKAMI i naszymi PANIAMI.

 ŚPIESZ SIĘ ZARAZ WYRUSZAMY !!!